Responsabilitat Social Corporativa

Compromís i Responsabilitat

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), entesa com una manera d'actuar en l'àmbit empresarial, forma part del nostre model de gestió i és un concepte assumit per la nostra organització i que integra tots els seus stakeholders.

Identifiquem tres nuclis d'interès o de preocupació social en l'àmbit de la nostra activitat. El primer és la responsabilitat amb els nostres clients i accionistes, amb qui contraiem un compromís de qualitat i eficiència en el servei que els prestem; el segon s'enfoca cap a l'equip de treballadors i proveïdors, amb l'objectiu de generar entorns atractius per treballar, i, per últim, el nostre entorn ambiental, el qual volem protegir tenint cura de l'impacte que generem en el medi en què operem.

 

Responsabilitat amb els nostres clients i compromís amb els accionistes

Assumim el compromís de mantenir els estàndards de qualitat, eficiència i professionalitat més alts. Per assolir aquests objectius disposem d’un "Codi Ètic" intern que és la nostra declaració de principis bàsics, dels nostres valors i d’uns estàndards d’ètica i integritat que regeixen la nostra activitat. El nostre Codi Ètic defineix la forma en què realitzem negocis, descrivint les conductes que cal promoure i els comportaments que cal evitar.

Codi Ètic

Aquest codi es fonamenta en els següents valors i principis:

 • Transparència i igualtat. Són elements essencials que han d’estar fora de tot dubte en les nostres actuacions i són la base imprescindible per obtenir la confiança dels nostres clients.

  "Si som íntegres i transparents generem confiança, un valor fonamental per a Servihabitat".  
 • Excel·lència i professionalitat. Ens comprometem a treballar amb rigor i eficàcia per aconseguir els objectius marcats i generar satisfacció.

  "A Servihabitat treballem amb rigor i eficàcia. L’excel·lència constitueix un dels nostres valors fonamentals. Per això, situem la satisfacció dels nostres clients i accionistes en el centre de la nostra actuació professional".
 • Confidencialitat. La protecció de la informació constitueix el pilar principal sobre el qual es fonamenta la relació de confiança, que és l'essència de la nostra activitat.

  "Preservem la confidencialitat de la informació que ens confien els nostres accionistes i clients".

 

Sobre aquests valors i principis establim els següents compromisos en relació amb els nostres clients i accionistes:

 • Potenciar la màxima qualitat del servei per assegurar la satisfacció dels seus requisits i expectatives.
 • Garantir la millora contínua dels processos i dels serveis mitjançant l'establiment i la revisió peròdica dels objectius de qualitat, de seguretat de la informació i ambientals.
 • Complir els requisits legals aplicables a les nostres activitats i aquells altres que subscrivim de manera voluntària.

Aquest Codi Ètic es complementa amb un sistema de control intern d'operacions que inclou tota una sèrie de protocols concrets per identificar i eliminar qualsevol pràctica o actuació que suposi un perjudici sobre els interessos que els clients ens confien per a la seva gestió. Aquestes actuacions es recullen en un document denominat "Política de Gestió de Conflictes d'Interès", que té com a finalitat establir els mecanismes que permetin identificar i gestionar adequadament els conflictes d’interès que puguin sorgir en el desenvolupament de l’activitat de Servihabitat. La Política de Gestió de Conflictes d’Interès és d’obligat coneixement i compliment per part de tots els empleats, directius i accionistes de Servihabitat.

Servihabitat disposa d’una Línia Ètica com a canal de comunicació de qualsevol activitat que no compleixi els principis ètics de l'organització, amb l’objectiu d’atendre qualsevol reclamació que es faci amb aquesta finalitat. La Línia Ètica es troba disponible a continuació.

Línia Ètica

 

D'altra banda, la informació financera constitueix un element essencial en el procés de seguiment i presa de decisions dels nostres màxims Òrgans de Govern i de Direcció.

La generació i la revisió de la informació financera es fonamenten en l’ús dels mitjans humans i tècnics adequats que ens permeten facilitar la informació de les nostres operacions de forma precisa, veraç i comprensible, d’acord amb la normativa vigent.

En la definició del nostre Model Organitzatiu i de Supervisió del Sistema de Control Intern de la Informació Financera (SCIIF), prenem com a referència les millors pràctiques de Bon Govern Corporatiu associades a entitats públiques o d'interès públic, concretament, les obligacions i recomanacions establertes en la Llei d'entitats de capital i Codi de Bon Govern de la CNMV.

L'objectiu del SCIIF és garantir la fiabilitat de la informació financera, assegurant que les transaccions i altres fets esdevinguts a la nostra Companyia són presentats d'acord amb la normativa aplicable, complint els següents punts:

 • a) Existència i ocurrència. Les transaccions i esdeveniments recollits per la informació financera efectivament existeixen i s'han registrat en el moment adequat.
 • b) Integritat. La informació reflecteix la totalitat de les transaccions i esdeveniments.
 • c) Valoració. Les transaccions i esdeveniments es registren i valoren de conformitat amb la normativa aplicable.
 • d) Presentació, desglossament i comparabilitat. Les transaccions i esdeveniments es classifiquen, presenten i revelen a la informació financera d'acord amb la normativa aplicable.
 • e) Drets i obligacions. La informació financera reflecteix els drets i obligacions a través dels corresponents actius i passius.

El nostre model organitzatiu del SCIIF es centra en dos àmbits:

 • L'entorn de control general, en el qual es desenvolupen les principals directrius de funcionament del SCIIF, així com els rols i responsabilitats d'alt nivell (segona i tercera línia de defensa).
 • Controls específics sobre el SCIIF, on es desenvolupen els procediments operatius relacionats amb l'elaboració de la informació financera (primera línia de defensa).

 

Responsabilitat amb els nostres treballadors

El nostre equip professional és l'actiu principal amb què comptem per al desenvolupament del nostre negoci. La nostra responsabilitat és atraure, retenir i desenvolupar el millor talent. Per fer-ho, apliquem projectes de promoció i millora professional específics per a cada treballador.

Des del nostre punt de vista la formació és clau per a l'impuls professional dels nostres col·laboradors i, per això, hem dissenyat un programa que implica tots els treballadors, identifica les àrees de coneixement que cal potenciar i quins són els professionals destinataris de la formació. És un programa en constant evolució per tal d'adaptar-se a les necessitats canviants de la nostra activitat de negoci, que permet mantenir permanentment actualitzades les competències i les habilitats professionals dels nostres treballadors perquè puguin complir les seves aspiracions personals i desenvolupar les seves activitats amb la màxima eficiència. Tot això en un entorn saludable i segur per treballar, on fem especial atenció a tot allò relacionat amb la igualtat d'oportunitats i la conciliació familiar i laboral a través d'una sèrie de mesures concretes, incloses en el nostre "Pla d'Igualtat 2014-2016".

 

Responsabilitat ambiental

A Servihabitat estem altament compromesos amb el nostre entorn i disposem d'un "Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat, la Seguretat de la Informació i el Medi Ambient", segons els requisits de les normes ISO 9001, ISO 27001 i ISO 14001, en el qual es defineixen les directrius generals de la nostra activitat.

El nostre compromís per mantenir i millorar contínuament el sistema, com també per assolir els objectius de l’organització en aquesta matèria, està recollit a la "Política de Gestió de la Qualitat, Seguretat de la Informació i el Medi Ambient" de Servihabitat. Aquest document assenyala com a principi essencial el respecte envers el medi ambient i el nostre compromís amb la seva conservació i preservació, complint la legalitat vigent en cada cas i adoptant els procediments necessaris per reduir al màxim l’impacte ambiental de les nostres activitats.

Amb l’objectiu de promoure i vetllar per la millora contínua del nostre comportament ambiental i difondre al públic i a altres parts interessades la informació oportuna, ens hem adherit al sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental en compliment del que estableix el reglament europeu EMAS 1221/2009 del Parlament Europeu, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals.

Declaració ambiental de les activitats i els serveis de SERVIHABITAT a les seves oficines centrals.

ISO9001ISO27001.jpg ISO14001