Responsabilitat amb els nostres clients i compromís amb els accionistes

Responsabilitat amb els nostres clients i compromís amb els accionistes

Assumim el compromís de mantenir els estàndards de qualitat, eficiència i professionalitat més alts. Per assolir aquests objectius disposem d’un "Codi Ètic" intern que és la nostra declaració de principis bàsics, dels nostres valors i d’uns estàndards d’ètica i integritat que regeixen la nostra activitat. El nostre Codi Ètic defineix la forma en què realitzem negocis, descrivint les conductes que cal promoure i els comportaments que cal evitar.

Codi Ètic

Aquest codi es fonamenta en els següents valors i principis:

 • Transparència i igualtat. Són elements essencials que han d’estar fora de tot dubte en les nostres actuacions i són la base imprescindible per obtenir la confiança dels nostres clients.

  "Si som íntegres i transparents generem confiança, un valor fonamental per a Servihabitat".  

 • Excel·lència i professionalitat. Ens comprometem a treballar amb rigor i eficàcia per aconseguir els objectius marcats i generar satisfacció.

  "A Servihabitat treballem amb rigor i eficàcia. L’excel·lència constitueix un dels nostres valors fonamentals. Per això, situem la satisfacció dels nostres clients i accionistes en el centre de la nostra actuació professional".

 • Confidencialitat. La protecció de la informació constitueix el pilar principal sobre el qual es fonamenta la relació de confiança, que és l'essència de la nostra activitat.

  "Preservem la confidencialitat de la informació que ens confien els nostres accionistes i clients".

 

Sobre aquests valors i principis establim els següents compromisos en relació amb els nostres clients i accionistes:

 • Potenciar la màxima qualitat del servei per assegurar la satisfacció dels seus requisits i expectatives.
 • Garantir la millora contínua dels processos i dels serveis mitjançant l'establiment i la revisió peròdica dels objectius de qualitat, de seguretat de la informació i ambientals.
 • Complir els requisits legals aplicables a les nostres activitats i aquells altres que subscrivim de manera voluntària.

Aquest Codi Ètic es complementa amb un sistema de control intern d'operacions que inclou tota una sèrie de protocols concrets per identificar i eliminar qualsevol pràctica o actuació que suposi un perjudici sobre els interessos que els clients ens confien per a la seva gestió. Aquestes actuacions es recullen en un document denominat "Política de Gestió de Conflictes d'Interès", que té com a finalitat establir els mecanismes que permetin identificar i gestionar adequadament els conflictes d’interès que puguin sorgir en el desenvolupament de l’activitat de Servihabitat. La Política de Gestió de Conflictes d’Interès és d’obligat coneixement i compliment per part de tots els empleats, directius i accionistes de Servihabitat.

Servihabitat disposa d’una Línia Ètica com a canal de comunicació de qualsevol activitat que no compleixi els principis ètics de l'organització, amb l’objectiu d’atendre qualsevol reclamació que es faci amb aquesta finalitat. La Línia Ètica es troba disponible a continuació.

Línia Ètica

 

D'altra banda, la informació financera constitueix un element essencial en el procés de seguiment i presa de decisions dels nostres màxims Òrgans de Govern i de Direcció.

La generació i la revisió de la informació financera es fonamenten en l’ús dels mitjans humans i tècnics adequats que ens permeten facilitar la informació de les nostres operacions de forma precisa, veraç i comprensible, d’acord amb la normativa vigent.

En la definició del nostre Model Organitzatiu i de Supervisió del Sistema de Control Intern de la Informació Financera (SCIIF), prenem com a referència les millors pràctiques de Bon Govern Corporatiu associades a entitats públiques o d'interès públic, concretament, les obligacions i recomanacions establertes en la Llei d'entitats de capital i Codi de Bon Govern de la CNMV.

L'objectiu del SCIIF és garantir la fiabilitat de la informació financera, assegurant que les transaccions i altres fets esdevinguts a la nostra Companyia són presentats d'acord amb la normativa aplicable, complint els següents punts:

 • a) Existència i ocurrència. Les transaccions i esdeveniments recollits per la informació financera efectivament existeixen i s'han registrat en el moment adequat.
 • b) Integritat. La informació reflecteix la totalitat de les transaccions i esdeveniments.
 • c) Valoració. Les transaccions i esdeveniments es registren i valoren de conformitat amb la normativa aplicable.
 • d) Presentació, desglossament i comparabilitat. Les transaccions i esdeveniments es classifiquen, presenten i revelen a la informació financera d'acord amb la normativa aplicable.
 • e) Drets i obligacions. La informació financera reflecteix els drets i obligacions a través dels corresponents actius i passius.

El nostre model organitzatiu del SCIIF es centra en dos àmbits:

 • L'entorn de control general, en el qual es desenvolupen les principals directrius de funcionament del SCIIF, així com els rols i responsabilitats d'alt nivell (segona i tercera línia de defensa).
 • Controls específics sobre el SCIIF, on es desenvolupen els procediments operatius relacionats amb l'elaboració de la informació financera (primera línia de defensa).

A més, des de finals del 2016, disposem del segell IURISCERT, expedit per l’Associació Espanyola de Normalització (AENOR) i basat en la seva especificació tècnica del Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes en les Organitzacions. El model dóna resposta al que estableix la Llei orgànica 1/2015, de reforma del Codi Penal, que recull que les organitzacions que hagin implantat models de prevenció de delictes i compleixin una sèrie de requisits poden arribar a ser eximides de responsabilitat penal. Així doncs, al seu torn, el títol avala l’adopció de les directrius de la norma internacional ISO 19600 («Sistemes de gestió de Compliance»), que vetlla per atorgar a les empreses un sistema eficaç de gestió de compliment per evitar els riscos d’incompliment legal, és a dir, de patir sancions, multes, contingències i danys reputacionals. En definitiva, el segell estableix els requisits per definir, implantar, mantenir i millorar un sistema de gestió per a la prevenció de delictes a les empreses.

 

Tornar a Govern corporatiu i política mediambiental