Compromiso con clientes y accionistas

Responsabilitat amb els nostres clients i compromís amb els accionistes

Grup Coral Homes, en el que es troba integrat Servihabitat, assumeix la responsabilitat de mantenir els més alts estàndards de qualitat, eficiència i professionalitat amb els seus clients i accionistes. Amb l'objectiu de reforçar aquest compromís, el Grup Coral Homes compta amb un conjunt de decàlegs i mecanismes que garanteixen el compliment dels principis d'ètica professional, integritat i bones pràctiques.

Codi Ètic i Línia Ètica
Codi Ètic

El Codi Ètic és la declaració dels nostres principis bàsics, valors i estàndards d'ètica i integritat que regeixen l'activitat del Grup Coral Homes. Defineix la forma en la qual realitzem negocis, descrivint les conductes que s'han de promoure i els comportaments que s'han d'evitar i es fonamenta en els següents valors i principis.

 • Transparència i igualtat. Són elements essencials que han d’estar fora de tot dubte en les nostres actuacions i són la base imprescindible per obtenir la confiança dels nostres clients. Si som íntegres i transparents generem confiança, un valor fonamental per a Servihabitat.
 • Excel•lència i professionalitat. Ens comprometem a treballar amb rigor i eficàcia per aconseguir els objectius marcats i generar satisfacció. L'excel•lència constitueix un dels nostres valors fonamentals. Per això, situem la satisfacció dels nostres clients i accionistes al centre de la nostra actuació professional.
 • Confidencialitat. La protecció de la informació constitueix el pilar principal sobre el qual es fonamenta la relació de confiança, que és l'essència de la nostra activitat.

Sobre aquests valors i principis establim els següents compromisos en relació amb els nostres clients i accionistes:

 • Potenciar la màxima qualitat del servei per assegurar la satisfacció dels seus requisits i expectatives.
 • Garantir la millora contínua dels processos i dels serveis mitjançant l'establiment i la revisió periòdica dels objectius de qualitat, de seguretat de la informació i ambientals.
 • Complir els requisits legals aplicables a les nostres activitats i aquells altres que subscrivim de manera voluntària.
 

Aquest Codi Ètic es complementa amb la “Política de Gestió de Conflictes d'Interès”, que forma part del sistema de control intern d’operacions de la Companyia i que té la finalitat d’establir els mecanismes per identificar i gestionar adequadament els conflictes d'interès que poguessin sorgir en el desenvolupament de l'activitat de Servihabitat, identificant i eliminant qualsevol pràctica o actuació que suposi un perjudici sobre els interessos dels nostres clients. És d'obligat coneixement i compliment per part de tots els empleats, directius i accionistes de Servihabitat.

Servihabitat disposa d’una Línia Ètica com a canal de comunicació de qualsevol activitat que no compleixi els principis ètics de l'organització, amb l’objectiu d’atendre qualsevol reclamació que es faci amb aquesta finalitat.

Línia Ètica

Model Organitzatiu i de Supervisió del Sistema de Control Intern de la Informació Financera (SCIIF)

La informació financera constitueix un element essencial en el procés de seguiment i presa de decisions dels nostres màxims Òrgans de Govern i de Direcció.

La generació i la revisió de la informació financera es fonamenten en l’ús dels mitjans humans i tècnics adequats que ens permeten facilitar la informació de les nostres operacions de forma precisa, veraç i comprensible, d’acord amb la normativa vigent.

En la definició del nostre Model Organitzatiu i de Supervisió del Sistema de Control Intern de la Informació Financera (SCIIF), prenem com a referència les millors pràctiques de Bon Govern Corporatiu associades a entitats públiques o d'interès públic, concretament, les obligacions i recomanacions establertes en la Llei d'entitats de capital i Codi de Bon Govern de la CNMV.

L'objectiu del SCIIF és garantir la fiabilitat de la informació financera, assegurant que les transaccions i altres fets esdevinguts a la nostra Companyia són presentats d'acord amb la normativa aplicable, complint els següents punts:

 • Existència i ocurrència. Les transaccions i esdeveniments recollits per la informació financera efectivament existeixen i s'han registrat en el moment adequat.
 • Integritat. La informació reflecteix la totalitat de les transaccions i esdeveniments.
 • Valoració. Les transaccions i esdeveniments es registren i valoren de conformitat amb la normativa aplicable.
 • Presentació, desglossament i comparabilitat. Les transaccions i esdeveniments es classifiquen, presenten i revelen a la informació financera d'acord amb la normativa aplicable.
 • Drets i obligacions. La informació financera reflecteix els drets i obligacions a través dels corresponents actius i passius.

El nostre model organitzatiu del SCIIF es centra en dos àmbits:

 • L'entorn de control general, en el qual es desenvolupen les principals directrius de funcionament del SCIIF, així com els rols i responsabilitats d'alt nivell (segona i tercera línia de defensa).
 • Controls específics sobre el SCIIF, on es desenvolupen els procediments operatius relacionats amb l'elaboració de la informació financera (primera línia de defensa).
Sistema de Gestió de Compliance Penal i Sistema de Gestió Anticorrupció i de Prevenció del Frau

Des de 2015, Servihabitat disposa d'un Sistema de Gestió de Compliance Penal i d'un Sistema de Gestió Anticorrupció i de Prevenció del Frau, segons els requisits de les normes UNE 19601 i ISO 37001 i certificats per AENOR.

Aquests sistemes, basats en la Política de Compliance i en la Política Anticorrupció i de Prevenció del Frau del Grup Coral Homes, vetllen per atorgar a l'organització un model eficaç de gestió de compliment, per evitar els riscos d'incompliment legal (sancions, multes, contingències i danys reputacionals). Així mateix, donen resposta a l'establert en la Llei Orgànica 1/2015 de reforma del Codi Penal, que recull que les organitzacions que hagin implantat models de prevenció de delictes i compleixin una sèrie de requisits poden arribar a ser eximides de responsabilitat penal.

 

A més, Servihabitat, com a part integrant del Grup Coral Homes, societat especialitzada en el sector immobiliari espanyol que engloba una línia de negoci dedicada al desenvolupament i venda d'actius immobiliaris, es compromet amb l'ètica, la integritat i la transparència, i posa a la disposició dels seus stakeholders l'Estat de la Informació No Financera Consolidat del Grup, corresponent a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2019. Aquest document ha estat objecte de verificació per part de la societat Deloitte, S.L., concloent que el mateix ha estat preparat d'acord amb els continguts recollits en la normativa mercantil vigent i seguint els criteris dels estàndards GRI.

Tornar a Govern corporatiu i política mediambiental